Táto stránka funguje v ľubovoľnom prehliadači, najlepšie však vyzerá v prehliadačoch podporujúcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak čítate túto správu, váš prehliadač zrejme dostatočne nepodporuje CSS. Stránku vidíte bez pokročilejšieho formátovania, ale s plne prístupným kompletným obsahom.

Orgány ZLPGS a vymedzenie ich pôsobnosti

ČASŤ 7

 

7.1               Orgánmi združenia lpg spoločností sú:

 

*   členská schôdza;

*   predstavenstvo;

*   revízor.

 

7.2       Členská schôdza

 

7.2.1     Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia lpg spoločností. Na rokovaní členskej schôdze majú právo sa zúčastniť riadni, pridružení a čestní členovia.

 

            Riadny člen je na členskej schôdzi zastupovaný jedným štatutárnym zástupcom právnickej osoby. Riadny člen môže byť zastúpený aj splnomocneným zástupcom (splnomocnencom), ktorý je povinný sa preukázať písomným plnomocenstvom, ktoré ho oprávňuje konať na členskej schôdzi miesto štatutárneho zástupcu.

 

Pridružení členovia sú zastupovaní na členskej schôdzi štatutárnymi zástupcami alebo osobami, ktoré boli písomne splnomocnené štatutárnymi zástupcami na zastupovanie pridruženého člena na členskej schôdzi. Plnomocenstvá musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami.

            Čestní členovia sa zúčastňujú na členskej schôdzi osobne. Zastúpenie nie je prípustné.

 

7.2.2          Členská schôdza schvaľuje:

 

v       zmeny a dodatky stanov združenia lpg spoločností;

v       výšku finančných členských príspevkov riadnych a pridružených členov a lehotu na zaplatenie členských príspevkov;

v       voľbu a odvolanie členov predstavenstva;

v       voľbu a odvolanie revízora;

v       plán činnosti združenia lpg spoločností vrátane rozpočtu;

v       správu predstavenstvao jej činnosti od poslednej členskej schôdze;

v       voľbu účtovníka a jeho odmeňovanie;

v       ročnú účtovnú uzávierku;

v       správu revízora;

v       žiadosti o prijatie za riadnych a pridružených členov;

v       návrh na udelenie čestného členstva;

v       vylúčenie riadnych, pridružených a čestných členov alebo sankcie voči nim;

v       podanie žiadosti o prijatie za člena AEGPL;

v       prihlášku za člena iných asociácií na Slovensku alebo v zahraničí;

v       výšku finančnej odmeny pre revízora;

v       rozhodnutie o zrušení združenia lpg spoločností, ako aj o naložení s jeho likvidačným zostatkom na základe správy o likvidácii;

v       ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti členskej schôdze zverujú stanovy združenia.

 

7.3       Zvolanie členskej schôdze

 

7.3.1          Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo minimálne raz v priebehu jedného kalendárneho roka.

 

7.3.2          Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadnu členskú schôdzu, ak o to písomne požiada 1/3 riadnych členov. V žiadosti musí byť uvedený dôvod, pre ktorý má byť mimoriadna členská schôdza zvolaná.

 

7.3.3          Predstavenstvo písomne pozýva všetkých členov na členskú schôdzu alebo na mimoriadnu členskú schôdzu.

 

Pozvánka na členskú schôdzu alebo mimoriadnu členskú schôdzu musí byť podpísaná predsedom predstavenstva alebo ním povereným členom predstavenstva a musí obsahovať:

            - dátum konania;

            - miesto konania;

            - program rokovania.

           

            Pozvánka musí byť doručená minimálne 14 dní pred dátumom konania členskej schôdze.

 

7.3.4     K jednotlivým bodom programu, ku ktorým boli pripravené písomné materiály, tieto musia byť doručené riadnym členom minimálne 5 dní pred konaním členskej schôdze.

 

7.4       Procedurálne pravidlá pre členskú schôdzu

 

7.4.1    Členskú schôdzu otvára predseda predstavenstva alebo iná osoba z predstavenstva, ktorú na tento akt poveril predseda predstavenstva.

 

            Ak predseda alebo osoba ním poverená nie sú prítomní na členskej schôdzi, členská schôdza zvolí osobu, ktorá otvorí rokovanie členskej schôdze. Voľbu vykonajú zástupcovia riadnych členov. K zvoleniu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných riadnych členov. Členská schôdza je uznášaniaschopná, keď sú prítomné 2/3 riadnych členov.

 

            Rokovanie členskej schôdze riadi zvolený predseda.

 

7.4.2          V bodoch programu, kde sa vyžaduje uznesenie členskej schôdze, dá predseda hlasovať.

 

7.4.3          Z členskej schôdze sa musí vyhotoviť zápis, ktorý musí byť podpísaný predsedom, zapisovateľom a overovateľmi. K zápisu sa priloží prezenčná listina z členskej schôdze.

 

7.4.4     Všetky rozhodnutia členskej schôdze sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov riadnych členov, pričom uznášaniaschopnosť členskej schôdze vyžaduje  prítomnosť 2/3 riadnych členov.

 

            Pridružení a čestní členovia nemajú hlasovacie právo na členskej schôdzi.

 

7.4.5     Ak členská schôdza alebo mimoriadna členská schôdza nie je uznášaniaschopná do jednej hodiny od jej otvorenia, zvolá predstavenstvo náhradnú členskú schôdzu s rovnakým programom, pričom sa postupuje podľa bodu 7.3.3 a nasl. týchto stanov.

 

7.5               Predstavenstvo

 

7.5.1          Predstavenstvo v počte troch členov je štatutárnym orgánom združenia lpg spoločností. Členov predstavenstva volí a odvoláva členská schôdza na funkčné obdobie troch rokov. Znovuzvolenie členov predstavenstva je možné. Návrh na členov predstavenstva predkladajú riadni členovia združenia lpg spoločností.

 

7.5.2          Predsedu predstavenstva volí z členov predstavenstva členská schôdza na funkčné obdobie troch rokov.

 

7.5.3          Predstavenstvo zodpovedá za činnosť a finančné hospodárenie združenia lpg spoločností.

 

7.5.4          Ak sa niektorý člen predstavenstva rozhodne odstúpiť, predseda predstavenstva je povinný zvolať mimoriadnu členskú schôdzu, na ktorej sa zvolí nový člen predstavenstvá, ktorý nahradí odstupujúceho člena predstavenstva.

Od člena predstavenstva, ktorý sa rozhodol odstúpiť, sa požaduje túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť predsedovi predstavenstva.

 

7.5.5          Ak odstúpi predseda predstavenstva, musí o tomto bezodkladne písomne informovať všetkých riadnych členov združenia lpg spoločností.

 

Ak takýto prípad nastane, jeden z členov predstavenstva zvolá mimoriadnu členskú schôdzu na doplnenie člena predstavenstva.

 

7.5.6          Ak odstúpia všetci členovia predstavenstva, sú o tomto povinní bezodkladne písomne informovať všetkých riadnych členov združenia lpg spoločností.

Ak takýto prípad nastane, hociktorý z riadnych členov združenia lpg spoločností je povinný zvolať mimoriadnu členskú schôdzu na voľbu členov predstavenstva.

 

7.5.7          Vo všetkých prípadoch uvedených v bodoch 7.5.4, 7.5.5, a 7.5.6 odstupujúci členovia sú povinní písomnou formou potvrdiť, že vyrovnali všetky svoje záväzky voči združeniu lpg spoločností a že budú zachovávať na obdobie 3 rokov mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa dozvedeli pri výkone svojich funkcií a tieto informácie boli označené ako dôverné. Odstúpenie z funkcie je účinné odo dňa prvého zasadnutia členskej schôdze, nasledujúceho po doručení oznámenia o odstúpení z funkcie. Ak člen predstavenstva odstúpi na zasadnutí členskej schôdze, odstúpenie je účinné okamžite. Ak sa členská schôdza neuskutoční ani do troch mesiacov od doručenia oznámenia o odstúpení z funkcie, je odstúpenie z funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Odvolanie z funkcie je účinné prijatím rozhodnutia členskou schôdzou. Ak združeniu hrozí vznik škody, je člen predstavenstva, ktorý odstúpil z funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť združenie, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

 

7.5.8          Predstavenstvo je povinné zvolávať členské schôdze a zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s obecne platnými právnymi predpismi a zodpovedá za jeho úplnosť, správnosť a preukázateľnosť.

 

7.5.9          Predstavenstvo rozhoduje vo všetkých záležitostiach v období medzi členskými schôdzami. V neodkladných záležitostiach, ktoré sú vymedzené pre členskú schôdzu, môže predstavenstvo zabezpečiť hlasovanie jednotlivých riadnych členov formou per rollam. V prípade hlasovania formou per rollam je k prijatiu uznesenia nutný písomný súhlas všetkých riadnych členov ZLPGS.

 

7.5.10      Predstavenstvo zasadá najmenej jedenkrát za štvrťrok. Zo zasadnutia sa vyhotoví zápis, ktorý podpíše predseda a zapisovateľ. K zápisu musí byť priložená prezenčná listina.

 

7.5.11      V mene združenia koná predseda predstavenstva alebo ním písomne poverený člen predstavenstva.

 

 

7.6       Revízor

 

7.6.1          Revízor združenia lpg spoločností kontroluje účtovné doklady a  účtovníctvo z hľadiska vecného a formálneho najmenej 4 x ročne.

 

7.6.2          Revízor je zvolený členskou schôdzou na obdobie jedného roka. Opätovná voľba je možná.

 

7.6.3          Na zistené nedostatky je revízor povinný bezodkladne upozorniť predstavenstvo združenia lpg spoločností.

 

7.6.4          Revízor nesmie byť členom predstavenstva združenia lpg spoločností.

 

7.6.5          Revízor vždy raz do roka overí predstavenstvom zostavenú ročnú účtovnú závierku, zabezpečí ju doložkou o jej overení a vyhotoví správu o hospodárení združenia lpg spoločností  pre predstavenstvo a členskú schôdzu.

 

7.6.6          Revízor má nárok na odmenu za vykonávanú prácu. Výšku odmeny odsúhlasí členská schôdza.

 

Zakladajúci členovia

FLAGA SLOVPLYN, spol. s r.o.
Na Bielenisku 4
902 01 Pezinok
www.flagaprogas.sk
 

P R O B U G A S a.s.
Lieskovská cesta 3
821 06 Bratislava
www.probugas.sk


Progas, s.r.o.
Chalúpkova 9
819 44 Bratislava


SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
www.slovnaft.sk